, , , , ,

برداشت بادام در روستای آبخوری+ تصاویر

نسخه مناسب چاپارسال به دوستان
برداشت بادام در روستای آبخوری+ تصاویر
برداشت بادام در روستای آبخوری+ تصاویر
به گزارش خبرنگار قومس؛ همه ساله برداشت بادم در روستای آبخوری از اواسط مرداد ماه شروع و تا پایان شهریور ادامه دارد.

 

ر