تاکید بر نظارت درون سیستمی و اقدام و عمل در پیشگیری از وقوع جرم