دعوت تیرانداز سمنانی به اردوی تمرینی تیراندازان آسیا