مخالف تغییر قانون اساسی نیستیم/ اعطای قدرت به یک نفر را قبول نداریم