مسکوت ماندن طرح انتقال آب دریای خزر به سمنان سیاسی است