وحدت و همدلی نیاز ضروری برای حل مشکلات اقتصادی است