576 پایگاه در سراسر استان آماده جمع آوری کمکهای مردمی در جشن نیکوکاری است